but mai thay anh sh 041 7 533x400 - bút mài thầy ánh SH 041